wtorek, 10 marca 2015

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Przedszkolak wie, jak dbać o przyrodę”

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej, organizowanym przez nasze przedszkole. Do wygrania atrakcyjne nagrody od Wydawnictwa Epideixis! 

Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym 


„Przedszkolak wie, jak dbać o przyrodę”CELE KONKURSU:
  • Rozbudzanie troski, szacunku oraz odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
  • Rozwijanie plastycznej aktywności twórczej dzieci.


REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie. Partnerem konkursu jest Wydawnictwo Epideixis.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6 letnich z przedszkoli w całej Polsce.
3. Każde przedszkole uczestniczące w konkursie może przesłać maksymalnie 3 prace indywidualne.
4. Forma pracy – płaska, technika – dowolna, format A4 lub A3.
5. Prace konkursowe muszą nawiązywać tematem do hasła konkursu, a więc przedstawiać kwestię troski o środowisko przyrodnicze.
6. Kryteria oceny:
- oryginalność,
- walory artystyczne i estetyczne,
- materiał użyty do prac,
- prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko.
7. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką:
- imię, nazwisko, wiek autora pracy,
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres e-mail nauczyciela lub przedszkola
- nazwę i adres placówki.
8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna autora pracy (załącznik 1).
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację regulaminu.
10. Prace należy złożyć lub przesłać do 30 kwietnia 2015 r. (liczy się data wpływu) na adres:

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 58
UL. SKOŚNA 2
30-383 KRAKÓW
Z dopiskiem: „Przedszkolak wie, jak dbać o przyrodę”

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja 2015 r.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Patronat nad konkursem sprawuje Wydawnictwo Epideixis.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora konkursu. Zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Epideixis.
4. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole58.com.pl. 5. Przedszkola laureatów zostaną powiadomione o wynikach drogą mailową.
6. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac na stronie internetowej.
7. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie proszeni są o dołączenie do prac konkursowych zaadresowanej koperty A4 wraz ze znaczkiem.
8. Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Ewelina Śliwa, Alina Rębacz.      
9. Dodatkowe informacje: ewelinam10@op.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!Załącznik 1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie danych osobowych mojego dziecka:

……………………………………..………………..………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

na potrzeby konkursu plastycznego „Przedszkolak wie, jak dbać o przyrodę” oraz na publikację jego pracy plastycznej na stronie internetowej przedszkola.


…………………….………………………..
(data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza